Open Macro dialog box

Keyboard shortcut options for this action in excel: open macro dialog box

Windows shortcut 
AltF8
Mac shortcut 
FnF8

This shortcut opens the Macro Dialog Box

0 votes. 0 / 5